Острота

Острота и контраст при снимки с малка резолюция
Влияе ли остротата на качеството на изображението?Какво определя остротата на изображението?Защо изостреното изображение обикновено има по-добър контр...